BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seçil ŞATIR, Fatma Merve UĞUR
BİYOMALZEMELER VE BİYOMİMİKRİ KAVRAMI
 
İnsanoğlu, varoluşundan beri, canlı organizmaların özelliklerini gözlemleyerek kendi yaşamları içinde deneyimlemiştir. Bu süreçte bitkileri, şifalı otları kendi yararı için kullanmış, hayvanların birçoğunu ehlileştirmiş, birçok canlıyı gözlemleyerek tanımış ve çok yönlü özelliklerini öğrenmiştir. Son yıllarda çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik politikaları, çevredeki canlıların özelliklerini, sorun oluşturabilecek durumlara karşın çözüm olarak sunabilmek adına önemli bir konuma getirmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar gelecek yıllar için ‘Biyo’ kavramı temelinde, ‘biyomalzeme’, ‘biyomimikri’ gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. Bu bildiride ağırlıklı olarak biyomalzemeler ele alınacaktır. Biyo malzemelerin menşei, elde edildiği doğa kaynakları, işe yarar hale getirilinceye kadarki süreçleri, kullanıldığı alanlar, uluslararası düzeyde üretildiği ve gerçekten kullanım bulduğu, belki de ticarileştiği durumlar araştırılacaktır. Aynı zamanda, tasarım kavramı ile birlikte ele alındığında kullanım alanlarının ne şekilde genişleyebileceği de sorgulanacaktır. Bildiri özellikle biyotasarım temelinde, biyomalzeme ve biyomimikri kavramları üzerinde durmakta ve tasarım alanında Biyo kavramı özünde öne çıkan uygulanmış veya halihazırda uygulanmakta olan güncel örnekler ile konuyu desteklemeyi hedef edinmektedir. Biyo malzemeler ve biyomimikri kavramları, tasarım alanında bazı ilginç örneklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Örnekler, biçimsel özellikleri öne çıkmış olanlar, hareket mekanizmaları dikkate değer olanlar, doğadaki iskelet yapıları değerlendirenler, yüzeysel dokuları kullananlar, nano boyutunda yapıları ele alarak malzeme özellikleri geliştirenler vb. çok ve çeşitli biyotasarım ve biyo malzemeler olarak meydana gelmektedir. Bildiri, biyo malzemeler ve biyomimikri kavramlarını ön planda tutarak, gelecek tasarımların bu kavramlar özelinde nasıl bir gelişim gösterebileceği ve ne tür bir yöne doğru evirilebileceği sorularına cevap aranmaktadır. Çalışma, bu özelleşmiş kavramların literatürdeki verilerini sınıflandırmakta, analiz etmekte ve yorumlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyo-, Biyomalzeme, Biyomimikri, Biyotasarım 


Keywords: