BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Maryam AL BAYATI
BİYOMEDİKAL ALANDA DERİN ÖĞRENME UYGULAMALARI
 
Hızla gelişen teknoloji ile birlikte sorunları meydana gelmiş bu sorunların çözümü için donanımsal ve yazılımsal yöntemler geliştirilmiştir. davranış belirleme ve derin öğrenme üzerine yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Derin öğrenme, insanın düşünce yapısını veri setlerindeki örüntüler ile deneyimleyerek bilgisayara öğreten, yapay zekâ kavramının içinde barındırdığı makine öğrenmesi konusunun özel bir halidir. Makine öğrenme algoritmaları, belirlenmiş bir denkleme dayanmaksızın doğrudan bilgi verilerinden hesaplama yöntemlerini kullanarak öğrenir ve modellenirler. Derin öğrenme, yüz tanıma, plaka tanıma, nesne algılama, insansız hava araçlarında nesne tespiti, hareket algılama, otonom sürüş teknolojileri ile şerit tespiti gibi birçok gelişmiş sürücü yardım teknolojisi gibi problemleri çözmek için kullanılır. YOLO( You Only Look Once) algoritması, konvolüsyonel sinir ağlarını (CNN) kullanarak nesne tespiti yapan bir derin öğrenme algoritmasıdır. YOLO, konvolüsyonel sinir ağları ve benzerleri algoritmalara göre daha yüksek performansa sahip bir algoritma olduğundan; Uzun süreli tedavi gerek tiren kanser ve benzeri hasta lıklara yakalanan hastaların ö lüm riski yük sek ti r. Bu r isk i azaltmak ve hasta nın yaşam süresini uzatmak için tekno lojiden faydalanılarak bir çok interdisipliner çalışma çapılmıştır.Son yıllarda birçok ala nda k ullanılan yapay zeka teknolojisinin, hasta lıkların erken teşhisinde kulla nılabilme imkanı da bulunmaktadır. ORCID ID: (0000-0009-0980-8343)

Anahtar Kelimeler: Derin öğrenme ,yapay zeka, sinir ağları 


Keywords: